Team

Regional Director – 

 Member states: 6
Jammu & Kashmir (24), Himachal Pradesh (12), Punjab(22), Haryana(21), Delhi(11), Chandigarh (1),

Regional Director – 

Member states: 5
Uttrakhand (13), Uttar Pradesh (75),Bihar (40),Chattisgarh (27), Madhya Pradesh(51)

Regional Director – 

Member states:11
West Bengal ( 20) Sikkim (4), Assam (27), Arunachal Pradesh (17), Tripura (8),  Odisha (30), Jharkhand (22), Meghalaya (11), Manipur (9), Mizoram (8), Nagaland (11)

Regional Director – 

Member States: 5
Rajasthan (33) Gujarat (33) Maharashtra (36), Goa (2), Daman & Diu (2)

Regional Director – 

Member states:8
Andhra Pradesh (13), Telangana (10), Karnataka (30), Kerela (14), Pondicherry (4), Andaman & Nicobar Islands (3), Lakshadweep (1), Tamil Nadu (33)